Πολιτική Ποιότητας

Η Διοίκηση του Πειραϊκού Συνδέσμου είναι δεσμευμένη στην Πολιτική Ποιότητας, την οποία διαδίδει σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό και τους ενδιαφερόμενους φορείς του Συνδέσμου. Διασφαλίζει αυτή τη δέσμευση ενισχύοντας ένα πνεύμα συνολικής και συλλογικής προσπάθειας σε όλο το προσωπικό του οργανισμού και παρέχοντας όλα τα απαραίτητα μέσα για να διασφαλιστεί ότι όλοι συμμορφώνονται με την Πολιτική Ποιότητας και προάγουν κάθε ενέργεια που προωθεί και βελτιώνει συνεχώς την Ποιότητα.

Η Πολιτική Ποιότητας, οι επιδιωκόμενοι και επιτεύξιμοι στόχοι ποιότητας, οι δείκτες για τη μέτρηση των στόχων ποιότητας και συνολικά, η συνεχιζόμενη καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση.

Στο πλαίσιο αυτής της Πολιτικής Ποιότητας, η Διοίκηση έχει θέσει αντικειμενικούς στόχους για την Ποιότητα, οι οποίοι περιγράφονται ως εξής:

1. Διατήρηση ικανοποίησης αθλητή και καλλιτέχνη.

2. Διατήρηση Πόρων

3. Συνέπεια στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών


Για την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας, ο Πειραϊκός Σύνδεσμος λειτουργεί σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές:

• Η Διοίκηση θα διασφαλίζει την ανάπτυξη, διάδοση και προώθηση του Κλασικού Αθλητισμού (Στίβος), Μπάσκετ και Βόλεϊ. Ο Σύνδεσμος στοχεύει, όταν οι περιστάσεις το επιτρέπουν, να συμπεριλάβει και άλλες αθλητικές δραστηριότητες στο μέλλον.

• Η Διοίκηση παρέχει τη συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών ή/και καλλιτεχνών του Σωματείου για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες.

• Η Διοίκηση διασφαλίζει την παροχή εγκαταστάσεων και τη δυνατότητα χρήσης και συντήρησης αθλητικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων για την άσκηση των μελών της.

• Η Διοίκηση εποπτεύει την οργάνωση και λειτουργία αθλητικών τμημάτων και προπονητικών σχολών για τα αθλήματα που καλλιεργεί.

• Η Διοίκηση φροντίζει για την καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος και πνεύματος αγωνιστικής άμιλλας μεταξύ των μελών και γενικότερα.

• Η Διοίκηση μεριμνά για την περιβαλλοντική καθαριότητα και προστασία του περιβάλλοντος.

• Η Διοίκηση διασφαλίζει ότι το προσωπικό του οργανισμού απολαμβάνει ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, κατάλληλες συνθήκες εργασίας και καλλιεργεί ένα κλίμα ομαδικής εργασίας και συνεργασίας.

• Η Διοίκηση μεριμνά για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων με βάση τις Νομοθετικές και Κανονιστικές απαιτήσεις, όπως αυτές ορίζονται από την Εθνική ή Κοινοτική Νομοθεσία.

• Η Διοίκηση συνεργάζεται με εγκεκριμένους προμηθευτές και συνεργάτες για την παροχή αθλητικών εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και αθλητικού υλικού σε καλή κατάσταση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αθλητών και των καλλιτεχνών της.

• Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δουλειάς του.

• Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων είναι υπεύθυνοι για το έργο των τμημάτων τους.

• Όλοι οι εργαζόμενοι είναι πλήρως ενημερωμένοι για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) του οργανισμού.

• Ο οργανισμός παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα (εξοπλισμό, έντυπα, εκπαίδευση κ.λπ.) για την επίτευξη των ποιοτικών στόχων.

• Όλες οι ενέργειες που ενδέχεται να επηρεάσουν την Ποιότητα σχεδιάζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις καθιερωμένες Διαδικασίες & Διεργασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

• Όλα τα δεδομένα ελέγχου τεκμηριώνονται, αναλύονται και χρησιμοποιούνται κατάλληλα ως μέρος μιας συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης της ποιότητας.

• Ο Πειραϊκός Σύνδεσμος διαθέτει Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας για την Διαχείριση Ποιότητας, το οποίο στελεχώνεται από τον Υπεύθυνο Ποιότητας. Αυτό το τμήμα έχει διοριστεί από τη Διοίκηση και έχει εξουσία και οργανωτική ανεξαρτησία για να διασφαλίζει ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) του οργανισμού λειτουργεί και διατηρείται σύμφωνα με το ISO 9001:2015.

Πιθανές αποκλίσεις αποτελούν κίνητρο για άμεσες διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες.

Η τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι υποχρεωτική από όλο το προσωπικό και για όλες τις δραστηριότητες του Πειραϊκού Συνδέσμου που σχετίζονται με το εύρος της πιστοποίησης.

Η Πολιτική Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι εξουσιοδοτημένη για έκδοση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευάγγελο Καρλάφτη.